Fundacja Symbioza realizuje projekty w oparciu o dotacje pozyskane z wielu różnych instytucji. Opracowała także własne programy, w ramach których tworzy i realizuje projekty - idealnie wpisujące się w jej misję. Zapraszamy do partnerskiej współpracy instytucje, samorządy i przedsiębiorstwa przy działaniach, jakie z nich wynikają. 
 

Strukturalne programy fundacji Symbioza:
ZAGRAJMY W ZIELONE

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną prowadzoną wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. W jego ramach m.in.: 
  • promujemy zrównoważony rozwój – od postaw prospołecznych po ochronę środowiska, także jako element zarządzania firmą
  • upowszechniamy idee odnawialnych źródeł energii
  • informujemy o powiązaniu rozwiązań ekologicznych z ekonomicznymi ich aspektami akcentując korzyści z oszczędzania energii, wody, gazu.

JESTEM STĄD, CZYLI SKĄD?

Celem programu jest edukacja regionalna, w ramach której wspieramy lokalne działania w zakresie kultury, turystyki, historii regionu. Kształtujemy świadomość, pomagamy budować tożsamość, także historyczną, wspieramy kreatywne działania lokalnych twórców, grup społecznych, kultywowanie tradycji, a także inicjujemy współpracę z innymi regionami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  
 

VOX POPULI

Samorządność w regionie gwarantuje jego rozwój. Dlatego stworzyliśmy program Vox Populi, którego podstawowym zakresem są: 
  • edukacja obywatelska, 
  • budowanie postaw obywatelskich,
  • wspieranie inicjatyw oddolnych, 
  • zachęcanie do udziału w wyborach (jako element kształtowania lokalnego życia).
 

WIEM I POTRAFIĘ (WIPer)

Program wspierający i wzbogacający ofertę edukacyjną skierowany do różnych grup wiekowych i społecznych. Koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zawodowym, również z uwzględnieniem edukacji ekologicznej. (WIPer) to również edukacja globalna będąca integralną częścią edukacji regionalnej. Globalne są przede wszystkim w naszym świecie nośniki informacji, ogólnodostępnej przez Internet, dlatego włączyliśmy do tego programu rozwój umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.
 

POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Podstawę programu stanowi współpraca regionów Polski z państwami, z którymi łączy ją wspólna, niekiedy trudna i bolesna, historia. Podejmowane działania zachęcają do spotkań, dialogu, pojednania, wymiany kulturalnej, współpracy gospodarczej, kultywowania dobrych praktyk, integracji, tolerancji i wiary w to, że historia nie musi boleć i że dzięki jej lekcjom zbudować można trwałe i piękne przyjaźnie. 
 

"HALLO ZDROWIE"

Celem programu jest edukacja zdrowotna, prowadzenie działań profilaktycznych, propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Projekty realizowane w ramach tego programu - mogą m.in. uczyć społeczeństwo, jak zapobiegać wielu chorobom, a także pokazywać jak z nimi można żyć i cieszyć się życiem, czy walczyć by cieszyć się życiem. Uczą wrażliwości na sprawy ludzi chorych, pomagania im w potrzebie.  
 

PODAJ DALEJ

Program ma na celu niesienie pomocy ludziom najbiedniejszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo, pokrzywdzonym przez los – zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym. Jego celem jest  m.in. poradnictwo prawne i psychologiczne, wymiana usług, szczęśliwych godzin, przekazywanie nadwyżek żywieniowych, niezniszczonych ubrań, sprzętów, książek – rzeczy, które posłużyły już komuś i mogą służyć innym. Upowszechnianie idei wolontariatu i wrażliwości na ludzkie potrzeby. 
 

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA NA PLUS

To program będący syntezą wszystkich wcześniej wymienionych, ukierunkowany tylko i wyłącznie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej, w skład której wchodzą:  Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Żarów, Kamienna Góra, Mieroszów, Walim, Radków, Nowa Ruda. Wspólnym mianownikiem łączącym gminy i miasta z tego terenu są negatywne konsekwencje transformacji ustrojowej. Program „Aglomeracja Wałbrzyska na plus” ma na celu zbadanie problemów,  jakie występują w tym młodym tworze, przeanalizowanie ich i opracowanie działań, które  przyczynia się do jej rozwoju. 
 


 

Partner Fundacji Symbioza Człowiek-Region-Integracja to Firma, która aktywnie wspiera finansowo  i organizacyjnie programy Fundacji.

 

Fundacja  podkreśla fakt tej współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, prezentując je publicznie w swoich działaniach, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w czasie współpracy z partnerem, informując o współpracy media oraz otoczenie Fundacji. Partner FRM może, na podstawie odrębnej zgody, prezentować logo Fundacji we własnych materiałach informacyjnych zarówno reklamowych jak i związanych z CSR. Partner, który w ramach współpracy z fundacją, decyduje się na przekazanie określonej kwoty,  lub procentu wartości od sprzedanych przez siebie produktów, może na podstawie odrębnej zgody umieścić na produktach informację i logotyp Fundacji, jako symbol współdziałania i utożsamiania się z filozofią społecznego pożytku.

Odpowiedzialność społeczna wyrażona darowizną to jedna z podstawowych form pomocy dla Fundacji, na jaką może zdecydować się każda firma.

Darowizny podlegają odpisowi podatkowemu w maksymalnej wysokości 10% postawy opodatkowania. Oprócz przekazania pomocy finansowej Fundacji można także pomóc przekazując pomoc rzeczową lub pracę – usługę.

Fundacja działa jak każda firma. Organizacja programów to złożony proces komunikacyjny i logistyczny. Drukujemy materiały i organizujemy ich dystrybucję /bo szkolimy lekarzy rodzinnych i rodziców/, serwisujemy sprzęt medyczny i nasz ambulans /bo program ‘NIE nowotworom u dzieci’ realizowany jest na pokładzie specjalistycznego ambulansu z dwoma gabinetami do USG/, kupujemy jednorazowe środki higieny /bo każde zbadane dziecko musi mieć własne prześcieradło jednorazowe 
i chusteczki/ podróżujemy po całym kraju /ambulans dociera do wielu małych miejscowości, gdzie na co dzień nie wykonuje się diagnostyki onkologicznej/, korzystamy z samochodu, z sal konferencyjnych /szkoląc lekarzy rodzinnych zawsze szukamy partnerów organizacyjnych, bo płacą za salę i filiżankę kawy dbamy o jakość, ale to nie sala ani kawa będą potem badać dzieci. Mniej kosztów nie związanych z samą wiedzą, to więcej wyszkolonych lekarzy!/ i z tego wszystkiego, co jest niezbędne 
w trakcie realizacji każdego z naszych programów!

 

Jesteśmy widoczni w czasie naszej pracy w nasz, wyjątkowy sposób i dlatego nasze podziękowanie za przekazaną nam pomoc, rzeczową, lub w formie usługi, jest inaczej widoczne i lepiej pamiętane. Żadna pomoc, która zostaje nam udzielona nie pozostaje anonimowa! Bo dobro nie powinno być anonimowe!

Jeżeli chcesz wesprzeć fundację Symbioza, w jej działaniach na rzecz integracji człowieka z regionem, wpłać dowolną kwotę na rachunek fundacji w:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  95203000451110000003821650

Fundacja Symbioza
ul. Sikorskiego 2/1
58-100 Świdnica

Znajdziesz nas w siedzibie
Centrum Organizacji Pozarządowych
Świdnica 58-100 
ul. Długa 33

KRS 0000511403
REGON 022420475
NIP: 884-275-09-06

"Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób." 
Marcel Proust

 

MISJA

Naszą misją jest wzmacnianie regionów i niwelowanie deficytów występujących na ich obszarach poprzez współpracę i dbanie o wszechstronny rozwój zamieszkujących je społeczności. Realizujemy ją edukując, integrując, upowszechniając dobre praktyki i pobudzając do aktywności dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz  seniorów.  Działaniami, które pomagają nam realizować misję są promocja regionów, ochrona ich dziedzictwa historycznego i kulturalnego, tożsamości kulturowej, a także integracja człowieka z regionem poprzez angażowanie go w przedsięwzięcia z zakresu gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji, nauki, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji, opieki nad zabytkami, ochrony i promocji zdrowia, rekreacji i turystyki, kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nowoczesnych technologii, pomocy społecznej i prawnej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Nie zapominamy, że każdy region jest częścią globalnej wioski, dlatego regionalizacja w fundacji Symbioza nie stoi w opozycji do globalizacji. Dbamy, by człowiek, który stoi w centrum naszych działań, czuł silną więź nie tylko ze swoją wsią, miastem, gminą, powiatem czy województwem, ale także krajem, Europą i Światem. 

WIZJA

Dzięki działaniom polegającym na wzmacnianiu i wydobyciu potencjału ze społeczności, ich aktywności, poszerzanej edukacji, pogłębianej wiedzy, utrwalaniu tożsamości kulturowej i historycznej, kultywowaniu tradycji i – regiony stają się coraz silniejsze i dynamicznie się rozwijają. Są w stanie zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców , inspirować ich do prorozwojowego działania, twórczego rozwiązywania problemów, oddziaływania na środowisko, a także przyciągać  turystów oraz inwestorów.  

WARTOŚCI

Naczelnymi wartościami fundacji Symbioza są jakość, partnerstwo, służebność, wolność, tolerancja, odwaga, zdrowie, prawda, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, edukacja, praca, kapitał, ochrona środowiska.

Szukasz ludzi, którzy przygotują od podstaw projekt dla Twojej firmy lub instytucji? Potrzebujesz zaufanych i pracowitych partnerów do współpracy przy realizacji własnych projektów i pomysłów? Zgłoś się do naszej fundacji.

Znajdziesz tu grupę osób o bogatym doświadczeniu zawodowym i naukowym, które mogą zarządzać Twoimi projektami, koordynować je lub realizować. Z powodzeniem zajmą się częścią organizacyjną jak i wykonawczą prowadzonego przedsięwzięcia - zorganizują i przeprowadzą ciekawe kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania, treningi czy wydarzenia specjalne. Zbiorą informację, zbadają i zanalizują problem, który cię nurtuje, opracują wyniki w specjalny raport.  

Podejmą się kompleksowych działań badawczo-analitycznych, wydawniczych, marketingowych, medialnych i wielu innych, w których się specjalizują.