Cele fundacji Symbioza

W fundacji „Symbioza” działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju regionów i ich społeczności, szczególny nacisk kładąc obecnie na Dolny Śląsk w tym Aglomerację Wałbrzyską - obszar, który jest nam  najbardziej bliski. Prowadzimy badania, edukujemy, wzmacniamy społeczne więzi, tworzymy programy i realizujemy projekty, które dedykowane są: dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym - aktywnym i nieaktywnym zawodowo, seniorom, osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem oraz podmiotom takim jak firmy, szkoły, instytucje czy organizacje non profit. Pomagamy kształtować tożsamość regionalną, kulturalną, narodową, europejską, wyrównywać szanse, ułatwiać start w życiu, rozwijać talenty, budować postawy przedsiębiorcze i integrować środowiska wokół ważnych zadań. >>

 

Wspomóż fundację w działaniach związanych z edukacją regionalną!

Aktualnie zbieramy fundusze na wydanie serii publikacji dla dzieci i młodzieży opowiadających o Dolnym Śląsku. Dołącz do sponsorów wydania!

Przekaż darowiznę

Fundacja Symbioza realizuje projekty w oparciu o dotacje pozyskane z wielu różnych instytucji. Opracowała także własne programy, w ramach których tworzy i realizuje projekty - idealnie wpisujące się w jej misję. Zapraszamy do partnerskiej współpracy instytucje, samorządy i przedsiębiorstwa przy działaniach, jakie z nich wynikają. 
 

Strukturalne programy fundacji Symbioza:
ZAGRAJMY W ZIELONE

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną prowadzoną wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. W jego ramach m.in.: 
  • promujemy zrównoważony rozwój – od postaw prospołecznych po ochronę środowiska, także jako element zarządzania firmą
  • upowszechniamy idee odnawialnych źródeł energii
  • informujemy o powiązaniu rozwiązań ekologicznych z ekonomicznymi ich aspektami akcentując korzyści z oszczędzania energii, wody, gazu.

JESTEM STĄD, CZYLI SKĄD?

Celem programu jest edukacja regionalna, w ramach której wspieramy lokalne działania w zakresie kultury, turystyki, historii regionu. Kształtujemy świadomość, pomagamy budować tożsamość, także historyczną, wspieramy kreatywne działania lokalnych twórców, grup społecznych, kultywowanie tradycji, a także inicjujemy współpracę z innymi regionami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  
 

VOX POPULI

Samorządność w regionie gwarantuje jego rozwój. Dlatego stworzyliśmy program Vox Populi, którego podstawowym zakresem są: 
  • edukacja obywatelska, 
  • budowanie postaw obywatelskich,
  • wspieranie inicjatyw oddolnych, 
  • zachęcanie do udziału w wyborach (jako element kształtowania lokalnego życia).
 

WIEM I POTRAFIĘ (WIPer)

Program wspierający i wzbogacający ofertę edukacyjną skierowany do różnych grup wiekowych i społecznych. Koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zawodowym, również z uwzględnieniem edukacji ekologicznej. (WIPer) to również edukacja globalna będąca integralną częścią edukacji regionalnej. Globalne są przede wszystkim w naszym świecie nośniki informacji, ogólnodostępnej przez Internet, dlatego włączyliśmy do tego programu rozwój umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.
 

POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Podstawę programu stanowi współpraca regionów Polski z państwami, z którymi łączy ją wspólna, niekiedy trudna i bolesna, historia. Podejmowane działania zachęcają do spotkań, dialogu, pojednania, wymiany kulturalnej, współpracy gospodarczej, kultywowania dobrych praktyk, integracji, tolerancji i wiary w to, że historia nie musi boleć i że dzięki jej lekcjom zbudować można trwałe i piękne przyjaźnie. 
 

"HALLO ZDROWIE"

Celem programu jest edukacja zdrowotna, prowadzenie działań profilaktycznych, propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Projekty realizowane w ramach tego programu - mogą m.in. uczyć społeczeństwo, jak zapobiegać wielu chorobom, a także pokazywać jak z nimi można żyć i cieszyć się życiem, czy walczyć by cieszyć się życiem. Uczą wrażliwości na sprawy ludzi chorych, pomagania im w potrzebie.  
 

PODAJ DALEJ

Program ma na celu niesienie pomocy ludziom najbiedniejszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo, pokrzywdzonym przez los – zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym. Jego celem jest  m.in. poradnictwo prawne i psychologiczne, wymiana usług, szczęśliwych godzin, przekazywanie nadwyżek żywieniowych, niezniszczonych ubrań, sprzętów, książek – rzeczy, które posłużyły już komuś i mogą służyć innym. Upowszechnianie idei wolontariatu i wrażliwości na ludzkie potrzeby. 
 

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA NA PLUS

To program będący syntezą wszystkich wcześniej wymienionych, ukierunkowany tylko i wyłącznie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej, w skład której wchodzą:  Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Żarów, Kamienna Góra, Mieroszów, Walim, Radków, Nowa Ruda. Wspólnym mianownikiem łączącym gminy i miasta z tego terenu są negatywne konsekwencje transformacji ustrojowej. Program „Aglomeracja Wałbrzyska na plus” ma na celu zbadanie problemów,  jakie występują w tym młodym tworze, przeanalizowanie ich i opracowanie działań, które  przyczynia się do jej rozwoju.